Bergen og Omland Friluftsråd

Driftsarbeid i BOF

Våre oppgaver

VEDLIKEHOLD AV FRILUFTSOMRÅDER

PRODUKSJON AV INSTALLASJONER

TILRETTELEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER

Litt om driftsarbeidet i BOF

Om oss, tilrettelegging og skjøtsel og vedlikedhold

BOF har en portefølje på 255 friluftsområder fordelt i 12 deltakerkommuner, med tusenvis av installasjoner tilhørende disse områdene. BOF forsøker å utføre de fleste arbeidsoppgaver med egne ressurser, men i enkelte tilfeller og større prosjekter er vi avhengig av å kjøpe eksterne tjenester, slik som i entrepriser. 

Om driftsavdelingen
Tilrettelegging og skjøtsel

BOF har en egen driftsavdeling ansatt i bedriften på ca. 10 årsverk. Driftsavdelingen er den utførende arbeidsressursen på våre friluftsområder, innen arbeidsområdene tilrettelegging, skjøtsel, drift, vedlikehold og annet forefallende arbeid. Ansatte på driftsavdelingen er også mannskap i vår sjøbaserte driftstjeneste – Skjærgårdstjenesten. Driften disponerer en egen maskinpark med biler, båter og ulike maskiner. Vi har en egen driftsleder som er ansvarlig for driftsavdelingen, i tillegg til en driftsplanlegger, som er ansvarlig for relevante oppgaver innen forvaltning, planlegging og økonomi. Driftsavdelingen rapporterer til daglig leder.  

Drift, driftsrunder, tilsyn og vedlikehold 

Offentlige friluftsområder er areal som skal være attraktive, naturpregede og tilgjengelige. Det betyr ikke at alle områder må tilrettelegges. All tilrettelegging skal ha som hovedformål å minske fysiske barrierer for utøvelse av friluftsliv og dermed legge til rette for økt aktivitet, samt å hindre at aktiviteten fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser for plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø. All tilrettelegging skal være naturvennlig. Områder som kan gjøres tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne bør tilrettelegges slik at de kan brukes av flest mulig. 

En vanlig driftsrunde består av et arbeidslag med normalt inn til 2 personer og en arbeidsbil (båt på våre sjøbaserte driftsrunder), som reiser rundt til våre friluftsområder og sjekker tilstanden. Driftsrundene kan deles opp i tilsyns-/bossrunder og slåtterunder (i enkelte tilfeller kan de kombineres).  

Det er normalt mange friluftsområder på en tilsynsrunde, som kontrolleres i løpet av én dag. Da utføres arbeidsoppgaver som nødvendige reparasjoner, inspisering og sjekking av tilstand på området (tilsyn), rydding av boss og andre gjenstander, tømming av bosspann og annet forefallende arbeid. På en slåtterunde er det primært slått som er hovedfokuset. 

I Bergen kommune ligger frekvensen på en tilsynsrunde på ukentlig basis, og enda oftere i beste sommersesongen. I våre omlandskommuner har en tilsynsrunde en hyppighet på rundt hver 14. dag. Slåtterunder ligger normalt på en hyppighet med hver 14. til 21. dag, alt etter vekst- og værforhold. Ved innrapportering om avviksmeldinger eller spesielle hendelser, kan frekvensen bli hyppigere.    

Med en stor maskinpark og byggportefølje (med anlegg og installasjoner), går en høy andel av tiden vår med til vedlikehold av våre eiendeler. Det er viktig å fortløpende jobbe målrettet med å vedlikeholde og holde bygg og utstyr i god stand, selv om det følger betydelige kostnader med disse reparasjonene. Vi tror likevel det lønner seg i lengden kontra det å ikke gjøre det.  

Har du et driftsrelatert spørsmål?

Les gjennom spørsmål og svar på vår hjelp side