Samarbeidsavtale for Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap (BOF)

§ 1. OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN OG DELTAGERKOMMUNER

Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, forkortet BOF, i det etterfølgende benevnt «Friluftsrådet», er et interkommunalt samarbeidsorgan etter kommunelovens kapittel 19 mellom de 12 kommunene inndelt i de fem regionene:

  • Nord: Alver, Austrheim
  • Sør: Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes
  • Øst: Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal
  • Vest: Askøy, Øygarden Bergen: Bergen

Tilslutning fra nye deltagerkommuner må godkjennes av representantskapet og kommunestyrene i alle deltagerkommunene.

§ 2. FORMÅL OG OPPGAVER

Friluftsrådets oppgaver er i samarbeid med deltagerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å arbeide for:

a) Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder av forskjellig slag til allment bruk.
b) Større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.
c) Innsamling av eierløst marint avfall, holdningsskapende arbeid, planlegging og gjennomføring av ryddeaksjoner.

§ 3. ORGANISASJON

Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret og et sekretariat som står for den daglige drift.

§ 4. ØKONOMI

Deltagerkommunene skal betale innskudd til Friluftsrådets virksomhet. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap.

Representantskapet fastsetter et årlig pr. capita innskudd basert på befolkningstallene fra SSB fra foregående år. Budsjettframlegg som innebærer mer enn 2 % reell økning i innskuddet fra deltagerkommunene krever 2/3 flertall i representantskapet. Framlegg til forvaltningsplan og budsjett for neste år sendes deltagerkommunene til orientering. Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier.

§ 5 EIERANDELER

Den enkelte deltagerkommune har eierandel og ansvarsandel i oppgavefellesskapet for fellesskapets forpliktelser. Eierandelen er basert på deltakerkommunens befolkningstall i forhold til alle deltakerkommunenes totale befolkning som publisert fra SSB fra foregående år.

§ 6. REPRESENTANTSKAPSMØTE

Representantskapet er Friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Representantskapsmøtets representanter med varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden.

Til representantskapsmøtet har Bergen kommune rett til å oppnevne 4 representanter med stemmerett, og de andre deltagerkommunene har rett til å oppnevne 1 representant hver med stemmerett. Representantskapsmøtet er åpent for interesserte.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Med mindre annet er bestemt i samarbeidsavtalen, treffes representantskapsmøtets beslutninger med vanlig flertall.

Ordinert representantskapsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Representantskapsmøtet blir ledet av styreleder. Styrets medlemmer har møte og talerett på representantskapsmøtet.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle følgende:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne talerett for andre enn representantene
3. Styrets årsmelding 4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Budsjett for neste år – herunder godkjenne rammer for låneopptak, pantsetting av verdier og fastsetting av pr. capita tilskudd fra deltagerkommunene
6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltagerkommuner
7. Valg av: a. Styre i samsvar med § 7 b. Valgkomité i samsvar med § 7

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst 6 representanter krever det skriftlig. Saksliste skal legges ved innkallingen.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Styret kan invitere representantskapets representanter til å ta del i friluftsrådets virksomhet gjennom befaringer og friluftpolitiske arrangement.

§ 7. STYRET

Styret på 7 medlemmer velges for 4 år. Leder og nestleder velges særskilt. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

3 av styremedlemmene skal være fra Bergen og 4 fra øvrige kommuner. Ansatte skal i tillegg ha en representant som har møte og talerett. Alle styremedlemmene skal ha personlige vararepresentanter som representerer samme region.

Styrets medlemmer skal velges utenfor representantene til representantskapet. En valgkomité på 3 medlemmer, valgt av representantskapet, kommer med forslag til leder, nestleder og styremedlemmer. Valgkomitéen skal påse at følgende blir ivaretatt ved valg av styremedlemmer:

1. Likestillingslovens krav om kjønnsbalanse.
2. Styrerepresentantene utenom Bergen må reflektere de ulike regionene blant deltagerkommunene.
3. Forslaget på styrerepresentanter må så langt det er råd være forankret i den enkelte kommune.

For at styrets vedtak skal være gyldige, må over halvparten av medlemmene i styret være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette arbeidsutvalg.

Styret skal behandle følgende:

1. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtalen og vedtak i representantskapet.
2. Lede Friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett, herunder kunne oppta lån og kunne pantsette eiendom og eiendeler etter vedtak i representantskapet.
3. Legge frem budsjett for representantskapet basert på en forholdsmessig utjevning av investering og drift mellom kommunene i forhold til folketallet.
4. Ansette administrativ leder.
5. Velge hvilke av styrets 2 medlemmer som kan forplikte styret med sin underskrift.
6. Styret kan meddele prokura.

§ 8. ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALEN

Endring av samarbeidsavtalen kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte. For at endring av samarbeidsavtalen skal være gyldig, må minst 2/3 av de frammøtte med stemmerett stemme for endringen.

Endring av § 1 ved opptak av nye deltagere krever samtykke fra alle deltagende kommuner.

§ 9. UTTREDEN – OPPLØSNING

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel fra 01.01 si opp sitt deltagerforhold i Friluftsrådet og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune skal videre overta forvaltningsansvaret for sine egne eiendommer som Friluftsrådet har hatt ansvaret for.

Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan bare gjøres på ordinært representantskapsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

Ved eventuell oppløsning skal forvaltningen av eiendommene som Friluftsrådet eier, forvalter og drifter, overføres til de respektive kommuner der eiendommene ligger, med tinglyste rettigheter og plikter.

Netto likvide midler fordeles etter befolkningstallet fra foregående år. Ved oppløsning av Friluftsrådet skal Friluftsrådets arkiv overføres til Bergen byarkiv.

§ 10. VOLDGIFT

Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer oppnevnes av førstelagmannen i Gulating lagmannsrett.

§ 11. IKRAFTTREDEN

Samarbeidsavtalen trer i kraft etter vedtak i Friluftsrådets representantskapsmøte og når alle deltagerkommunene har godtatt avtalen gjennom politisk vedtak. Datoen for dette påføres samarbeidsavtalen under dette punkt. Ikrafttreden fra 01/01/2021.

Denne samarbeidsavtalen er en videreføring av vedtektene for Bergen og Omland Friluftsråd, som ble stiftet 29. juni 1937.

Legg igjen en kommentar