Bergen og Omland Friluftsråd

Statlig sikring av friluftasområder

Hva vil det si?

Kommuner eller Friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om støtte til å etablere områder som skal eller allerede blir mye brukt til friluftsaktivitet. På den måten kan viktige og mye brukte områder for friluftslivet tas vare på for dagens og fremtidige generasjoner.

Gjennom ordningen er det vanlig at grunneier gjør en avtale om kjøp eller langsiktig avtale om bruksrett til området. Samtidig tar kommunen eller Friluftsrådet på seg drifts- og tilsynsansvaret for området. I mange tilfeller kan det lette arbeidet for grunneier, spesielt hvis allemannsretten gir rom for at området blir mye brukt av publikum.

Det er en økende trend i samfunnet å bruke lokale og regionale utmarksområder til helgeutfart og feriereiser. Dette medfører økt press på arealene, og større krav til drift, skilting og tilrettelegging. Da er det viktig for kommunen å tenke langsiktig for å sikre at fastboende og tilreisende har et godt tilbud i en viktig friluftskommune. Ordningen med statlig sikring kan hjelpe til med dette.

Den statlige ordningen med støtte til å etablere friluftsområder åpner også opp for at Friluftsrådet kan søke om statlig støtte til tilrettelegging når området er etablert som statlig sikret friluftslivsområde.

Bergen og Omland Friluftsråd ønsker å være med å bidra sammen med grunneiere og kommunen for å ta vare på attraktive områder. Det er viktigere enn noen gang å ta vare på og utvikle gode friluftslivsområder – som gir både mennesker, dyr og planter gode levekår. Investering i friluftsliv er godt for folkehelsen og god samfunnsøkonomi.

Flere andre av BOFs deltakerkommuner viderefører arbeidet med å etablere flere statlig sikrete friluftslivsområder. Bergen kommune søkte i 2021 om å gjøre om de mest brukte kommunale friluftslivsområdene til statlige friluftslivsområder.

Les mer om statlig sikring av friluftsområder her

Bilder av noen sikrede friluftsområder