Ro- og padleruter i Vestland

 

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) har nå satt opp tre padlehuker i tre friluftsområder. Padlehukene ligger i området rundt Herdla nord på Askøy og skal være del av ulike padleruter i området 

Her er det flere friluftsområder, som Herdla fort, Ystøy og Skarvøy. Fra Skarvøy er det kort over Det Naue til Io friluftsområde i Alver kommune. Området har også flere godt egnede utsettingsplasser for kajakk og robåt.  

De nye padlehukene håper vi vil bli vårens og sommerens attraktive turmål for rasting eller overnatting. Ved padlehukene er det også tilrettelagt for telting, og på Skarvøy er det og mange bra hengekøyetrær. 

BOF har nå startet opp arbeidet med å kartlegge padleruter i de fleste av BOFs deltakerkommuner. Kartleggingsarbeidet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og padle og ro organisasjonene. Padleforbundet sentralt er også med i prosjektet og kvalitets sikrer metode og graderingsarbeid i prosjektet. 

I 2023 er nye padlehuker også planlagt i kommunene Bjørnafjorden, Øygarden og Austevoll – og vil inngå som en del av Ro- og padleruter i Vestland fylke. Ro- og padleruter i Vestland er et prosjekt i regi av Vestland fylkeskommune. Målet er å kartlegge og gradere padleruter, og ved informasjon og tilrettelegging gjøre det enklere og mer attraktivt å ro og padle i Vestland.   

 Prosjektet er et samarbeid mellom kommuner, friluftsråd, Norges Padleforbund og frivillige lag og organisasjoner. Fylkeskommunal prosjektplan ble vedtatt i hovedutvalg for kultur og inkludering i 2022.  

Bergen og Omland Friluftsråd har fått midler fra Fylkeskommunen til kartlegging og tilrettelegging, og bistår egne deltakerkommuner med dette.  

Fylkeskommunen har satt oppfølgende resultatmål for prosjektet: 

  • Etablere 100 ro- og padleruter i Vestland.
  • Etablere ei eller fleire samanhengande ro- og padleleier langs Vestlandskysten.
  • Samle informasjon og kartbeskriving av ro- og padleruter i Vestland på ei felles plattform.
  • Lage ein logo og ein «merkevare» som gjer ro- og padlerutene Vestland gjenkjennelege og blir eit kvalitetsteikn på ei god ro/padleoppleving.
  • Skape gode overnattingstilbod langs ro- og padlerutene ved å tilrettelegge eksisterande overnattingstilbod og supplere med padlehukar der dette er naudsynt. Padlehukane skal ha et attkjenneleg design som brukarane assosiere med padling i Vestland.
  • Gjere roing og padling meir tilgjengeleg for personar med nedsett funksjonsevne ved å etablere inntil 30 universelt utforma utsettingsbrygger/ramper for kajakk/kano.
  • Legge til rette for at dagsturhytter som ligg ved sjøen enkelt kan nåast med kajakk eller robåt, der dette er hensiktsmessig.
  • Gjere det enklare å finne fram til informasjon om kor ein kan låne eller leige kano, kajakk eller robåt.
  • Bygge kompetanse om tilrettelegging og gjennomføring av trygge ro- og padleturar.
  • Auka deltaking i aktivitetar i regi av turlag, padleklubbar og andre relevante organisasjonar.